คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด ได้สนับสนุน ชุดตรวจโควิด 19 ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีท่านอาจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นส่วนช่วยในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย…