อบจ.ราชบุรีมอบชุดตรวจ ATK HIPBiotech ให้สถานศึกษาเพื่อตรวจนักเรียนในสังกัด

พิธีมอบ ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) HIPBiotech ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ให้กับสถานศึกษาเพื่อตรวจนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วม มอบชุดตรวจ ATK และลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) กับต้นสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้รับการประสานจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรีโดยรวบรวมชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ชุดตรวจ ATK) เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง หาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับชุดตรวจ COVID-19 ที่แจกในครั้งนี้เป็นชุดตรวจโดยวิธีตรวจน้ำลายโดยให้กับสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีจำนวน 391 แห่ง

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required